W naszej firmie głównym celem jest dbanie o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie ilości odpadów przetwarzanych i odzyskiwanych.

Specjalizujemy się w odbiorze i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych zgodnie z kodem 15 01 10*.

W tym celu podejmujemy konkretne działania. Prowadzimy ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów, co obejmuje sposób gospodarowania odpadami, ich pochodzenie, a także miejsce i sposób przetwarzania. Wszystkie te informacje są gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zastosowaniem kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.
Nasze działania obejmują także przetwarzanie odpadów z zachowaniem reżimów technologicznej obsługi maszyn, urządzeń i eksploatowanych instalacji. Dzięki temu możemy zapewnić nie tylko minimalizację ilości odpadów, ale także ich skuteczne przetwarzanie.

Możemy zagwarantować prowadzenie procesów odzysku odpadów zgodnie z wymaganiami ustaw i przepisów o ochronie środowiska ze względu na zaplecze techniczne i organizacyjne firmy. Na terenie zakładu posiadamy:

- powierzchnie utwardzone i skanalizowane zapewniające możliwość magazynowania odpadów w sposób selektywny,

- budynek myjni wyposażony w stanowiska mycia ręcznego oraz automatycznego z systemem oczyszczania i recyrkulacji wody procesowej,

- na wyposażeniu posiadamy urządzenia ciśnieniowe do mycia ręcznego, urządzenia automatyczne do mycia opakowań, młyny stacjonarne, kruszarki i młyny spalinowe (mobilne), ładowarki, stanowisko mycia płatka, stanowisko pakowania (belarka),

- posiadamy własną podczyszczalnię, w której ścieki przemysłowe poddawane są procesom oczyszczania mechanicznego i fizykochemicznego, niwelując niebezpieczne związki w ściekach (procesy te zapewniają zrzut oczyszczonego ścieku i nie stanowią zagrożenia dla wód i gleby),

- hala namiotowa z instalacją do produkcji aglomeratu,

- system mielenia odpadów z tworzyw sztucznych prowadzony jest w młynkach o zamykanej konstrukcji, co zapobiega rozpylaniu się drobnych elementów odpadów,


Ważnym aspektem naszej działalności jest także ciągłe szkolenie pracowników w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami. Dzięki temu jako zespół mamy świadomość powagi wykonywanej pracy i możemy współpracować podejmując właściwe decyzje.